spinner

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU 

Eesti Capoeira Föderatsioon 

PÕHIKIRI 

 

1.

  Üldsätted 

1.1.

 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Capoeira Föderatsioon, lühendatult ECF. 

1.2.

 Eesti Capoeira Föderatsiooni (edaspidi ECF) asukoht on Eesti Vabariik Tallinn. 

1.3.

 Ühingul on oma sümboolika ja selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus. 

1.4.

 ECF  on  eraõiguslik  juriidiline  isik,  mille  õigusvõime  tekib  tema  kandmisega 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Tal on oma arvelduskonto. 

1.5.

 ECF  on  vabatahtlikkuse  alusel  tegutsev  eraõiguslik  juriidiline  isik,  mis  ühendab 

võistluskunstiga  capoeira  tegelevaid  spordiklubisid  ja  -koole,  -seltse  ja  -ühendusi 

spordiala  harrastamiseks,  arendamiseks  ja  toetamiseks.  Eesti  Capoeira  Föderatsioon  on 

selle spordiala ainuesindaja Eesti Vabariigis. 

1.6.

 ECF  juhindub  oma  tegevuses  käesolevast  põhikirjast  ja  Eesti  Vabariigis  kehtivatest 

seadustest ja õigusaktidest. 

1.7.

 ECF  ja  iga  ECF  liige  peab  järgima  World  Capoeira  Federation  (edaspidi  WCF) 

äriregistris  kehtivat  põhikirja  ja  peab  tegutsema  kooskõlas  WCF  kehtiva  põhikirja, 

tehniliste-  ja  võistlusreeglitega.  Kui  on  mistahes  erinevused  ECF  põhikirjaliste 

määrustega ja ülalmainitud WCF dokumentidega, siis on WCF dokumendid ülimuslikud. 

2.

  Eesmärgid 

2.1.

 ECFi  eesmärk  on  oma  tegevusega  arendada  ja  propageerida  capoeira  kui  spordiala, 

edendamaks  tervislik-sportlikku  kasvatust  rahva  vaimse  ja  kehalise  jõu  taastamiseks  ja 

tõstmiseks.  Capoeira  kui  sportliku  tegevuse  korraldamine  ja  arendamine  Eestis 

harrastus-, võistlus- ja tippspordi tasemel. Samuti läbi selle tegevuse füüsilistele isikutele 

sportliku  vabaaja  veetmise  võimaluste  loomine  ning  vajalike  rahvusvaheliste  sidemete 

loomine. 

2.2.

 Eesmärkide täitmiseks ECF: 

2.2.1.

  Koondab ja ühendab capoeiraga tegelevaid spordiklubisid; 

2.2.2.

  Propageerib capoeira harrastamist; 

2.2.3.

  Esindab  Eesti  Vabariiki  WCF  patronaaźi  all  korraldavatel  regionaalsetel, 

üleeuroopalistel ja ülemaailmsetel võistlustel; 

2.2.4.

  Korraldab  oma  liikmete  sportlikku  tegevust,  organiseerib  võistlusi  ja  üritusi, 

osavõtte võistlustest ja teistest üritustest, määrab ECFi esindajaid rahvusvahelisteks 

võistlusteks  ja  üritusteks,  arendab  rahvusvahelisi  spordisidemeid,  töötab  välja 

võistluste juhendid,  piisavate rahaliste võimaluste olemasolul: toetab ja autasustab 

sportlasi, treenereid, kohtunikke; 

2.2.5.

  Korraldab  ECFi  sportlaste  võimalustekohast  ettevalmistamist  osavõtuks 

rahvusvahelisest võistlustest; 

2.2.6.

  Osaleb teiste spordiorganisatsioonide poolt korraldatud üritustel; 

2.2.7.

  Arendab koostööd lepingulistel alustel teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega; 

2.2.8.

  Arendab  koostööd  Eesti  riigiasutuste  ja  kohalike  omavalitsuste  ja  teiste 

organisatsioonidega, firmadega ja üksikisikutega capoeira edendamiseks; 

2.2.9.

  Loob  soodustingimusi  oma  liikmetele  ECFi  vara  kasutamisel,  võistlustel 

osalemisel ning spordivarustuse hankimisel; 

2.2.10.

 Korraldab  treenerite,  kohtunike  ja  võistlustega  seotud  muude  isikute 

ettevalmistust,  treenerite  kutseeksamite  läbiviimist  ning  neile  treenerikutse 

omistamist; 

2.2.11.

 Viib  spordialase  tegevuse  korraldamiseks  vahendite  hankimise  eesmärgil  läbi 

tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid ECFi 

kasutuses  ja  omanduses  oleva  ning  tema  põhieesmärgi  saavutamiseks  vajaliku 

varaga, sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid. 

2.2.12.

 Teostab capoeira treenerite litsentseerimist; 

2.2.13.

 Lahendab ECF liikmete vahelisi ja muid capoeira alaseid vaidlusi; 

 

 

 

3.

  ECFi VARA 

3.1.

 ECFi  vara  tekib  sisseastumis-  ja  liikmemaksudest,  füüsiliste  ja  juriidiliste  isikute 

vabatahtlikest  toetustest  ja  annetustest,  riigi-  ja  kohaliku  eelarve  sihtotstarbelisest 

eralditest,  ECFi  põhikirjaliste  eesmärkide  saavutamiseks  korraldavatest  ühekordsetest 

tuluüritustest laekuvatest summadest. 

 

4.

  Tegevuse põhimõtted 

4.1.

 ECF  juhindub  oma  tegevuses  Eestis  kehtivatest  õigusaktidest,  ECF  põhikirjast,  WCF 

põhikirjast,  juhenditest,  direktiividest,  juhtorganite  otsustest  ja  nendega  kooskõlas 

kehtestatud muudest aktidest ning avalikkuse huvidest. 

4.2.

 ECF, tema liikmed, organid, juhtorganid, ametnikud (sh komisjonide liikmed, treenerid, 

kohtunikud,  samuti  muud  isikud,  kes  vastutavad  tehnilise,  meditsiinilise, 

administratiivse  tegevuse  eest,  edaspidi  nimetatud  ka  ametnikud)  peavad  kinni  WCF 

põhikirjast, juhenditest, direktiividest, otsustest ning ECF eetikakoodeksist. 

4.3.

 ECF  tunnustab  kehtivaid  spordicapoeira  reegleid,  mille  on  vastu  võtnud  WCF,  samuti 

tunnustab nimetatud organisatsioonide ainupädevust reegleid vastu võtta ja muuta; 

4.4.

 ECF täidab WCF põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas 

vastu võetud otsuseid; 

 

5.

  Liikmeskond 

5.1

 ECF  liikmeks  võib  olla  capoeiraga  tegelev  juriidiline  isik  -  mittetulundusühingutena 

tegutsev  spordiklubi  ja  -kool,  -selts  ja  -ühendus,  kes  tunnistab  ECF  põhikirja  ja  muid 

ECF kehtestatud capoeira alast tegevust reguleerivaid dokumente, samuti WCF põhikirju 

ning  nende  dokumente,  osaleb  aktiivselt  ECFi  tegevuses,  tasub  ühekordset 

sisseastumismaksu  ja  regulaarselt  liikmemaksu  ning  jälgib  head  käitumistava.  ECFi 

liikmete põhikirjad peavad olema kooskõlas käesoleva põhikirjaga ja WCF eeskirjadega.  

5.1

 ECFi toetajateks võivad olla kõik ECF tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata 

soovivad  füüsilised  ja  juriidilised  isikud.  Toetajate  ja  ECF  suhted  rajatakse 

koostöölepingutele,  milles  sätestatakse  poolte  vastastikused  õigused  ja  kohustused. 

Toetajatele ei laene käesoleva põhikirja sätted. 

5.3

 ECF  liikmeks  astumiseks  ning  toetajaks  saamiseks  tuleb  esitada  kirjalik  avaldus,  mille 

kohta juhatus teeb otsuse 30 päeva jooksul arvates avalduse ja selle kõikide nõutud lisade 

laekumise päevast. Juhatus otsust põhjendama ei pea. Föderatsiooni sisseastumisavaldus 

võib esitada üks kord aastas. 

5.4

 Mittetulundusühing, kes soovib ECF liikmeks saada, esitab ECF juhatusele: 

5.4.1

  Kehtiva põhikirja koopia; 

5.1.1

  Peatreeneri nime; 

5.1.3

  Kirjaliku sooviavalduse, millega mittetulundusühing kinnitab, et ta: 

  järgib ECF põhikirja, juhendeid, otsuseid ja muid ECF kehtestatud capoeira alast 

tegevust reguleerivaid dokumente; 

  järgib  WCF  põhikirju,  juhendeid  ja  direktiive  ning  nende  alusel  ja  nendega 

kooskõlas vastu võetud otsuseid; 

  tunnustab kehtivaid spordicapoeira reegleid; 

  mängib  kõik  ametlikud  kodumängud  Eesti  Vabariigi  territooriumil.  Ametlikku 

kodumängu  tohib  mängida  väljaspool  Eesti  Vabariigi  territooriumi  üksnes  juhul, 

kui seda otsustab kas ECF juhatus või selleks pädev ECF juriidiline organ; 

5.5

 Kui mittetulundusühingut ECF liikmeks vastu ei võeta, siis liitumismaks tagastatakse. 

5.6

 Uus  liige  võetakse  vastu  kandidaatliikmeks.  Kandidaatliige  osaleb  föderatsiooni  töös, 

maksab liikmemaksu ja hääleõigust ei oma. Kandidaatliige peab sel ajal tõestama, et tema 

tegevus on jätkusuutlik ja ta suudab täita föderatsiooni reegleid. Aasta möödumisel võib 

kandidaatliige esitada avalduse täisliikmeks saamiseks. Juhatus peab oma eitavat vastust 

põhjendama. Täisliige osaleb föderatsiooni töös, tasub liikmemaksu ja omab hääleõigust. 

5.7

 ECF  liikmeks  vastuvõtmise  otsustab  ECF  juhatus.  Kui  ECF  juhatus  keeldub 

mittetulundusühingut  ECF  liikmeks  vastu  võtmast,  võib  mittetulundusühing  nõuda,  et 

tema  liikmeks  vastuvõtmise  otsustab  Üldkoosolek.  Selleks  esitab  mittetulundusühing 

kümne  päeva  jooksul  arvates  keeldumisotsuse  tegemisest  avalduse  ECF  juhatusele,  kes 

paneb selle Üldkoosoleku päevakorda. 

5.8

 ECF  liikmelisust  ei  saa  üle  anda  ega  pärandada.  Juriidilisest  isikust  liikme  lõppemise 

korral  tema  liikmelisus  ECFis  lõpeb.  Liikme  ühinemise  või  jaotumise  korral  tema 

liikmeõigused  lõppevad.

 

Üks  inimene  saab  olla  ainult  ühe  föderatsiooni  kuuluva  klubi 

juhatuses. 

6.

  Liikmete õigused 

6.1

 ECF liikmel on õigus: 

6.1.1

  Osaleda  ja  olla  esindatud  ECFi  kõigil  üritustel  ning  tegevustes  vastavalt  oma 

liikmestaatusele; 

6.1.2

  Osaleda oma esindajate kaudu üldkoosolekute töös ning vastavalt liikmestaatusele 

valida  ja  olla  valitud  ECFi  juht-,  kontroll-  ning  teistesse  valitavatesse  organitesse, 

esindada ECFi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel; 

6.1.3

  Esitada kandidaate ECF valitavatesse organitesse; 

 

6.1.4  Osaleda oma võistkondadega ECF korraldavatel võistlusetel; 

 

6.1.5  ECFist välja astuda. 

 

7.   Liikmete kohustused 

 

7.1 ECF liige on kohustatud: 

 

7.1.1 Järgima ECF põhikirja, juhendeid, otsuseid ja muid ECF kehtestatud spordicapoeira 

 

 

tegevust reguleerivaid dokumente; 

 

7.1.2 Järgima WCF põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega    

 

 

kooskõlas vastu võetud otsuseid; 

 

7.1.3 Tunnustama ja järgima kehtivaid spordicapoeira reegleid, mille on vastu võtnud  

 

 

WCF, samuti tunnustama nimetatud organisatsiooni ainupädevust reegleid vastu  

 

 

võtta ja muuta; 

 

7.1.4 Osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse  

 

 

kuulumisel nende töös; 

 

7.1.5 Hoiduma mis tahes avaldustest ja tegudest, mis kahjustavad capoeira kui spordiala  

 

 

mainet; 

 

7.1.6 Tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu. 

 

7.1.7 Arendama ja harrastama capoeira’t sellise suunitlusega, et esineda ka WCF poolt  

 

 

korraldavatel võistlustel; 

 

7.1.8 Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult ECFi vara; 

 

7.1.9 Hüvitama ECFile oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt  

 

 

kehtivatele seadustele; 

 

7.1.10 Hoidma ja kaitsma ECFi ja WCFi head nime, seisma ECFi ja WCFi eesmärkide ja  

 

 

põhimõtete eest.  

 

7.1.11 Järgima “Hea juhtimise tava spordiorganisatsioonis” reeglistikku; 

7.2  Teisi  kohustusi  ECF  liikmetele  saab  kehtestada  ECFi  Üldkoosolek  ja  ECFi  juhatus, 

  omades selleks eelnevalt 1/10 hääleõiguslike liikmete nõusolekut; 

7.3  ECFiga  seotud  treenerid  peavad  oma  töös  käituma  eetiliselt,  juhindudes  Treenerite 

  eetikakoodeksist. 

 

8.  Väljaastumine ja väljaarvamine 

8.1  ECF  liikmel  on  õigus  avalduse  alusel  ECFist  välja  astuda,  esitades  ECF  juhatusele 

  kirjaliku  avalduse.  Tasutud  liikmemaks  ei  kuulu tagastamisele.  Klubil,  kelle  liikmelisus 

  on lõppenud, ei ole õigusi ECFi varale. 

8.2 Liige loetakse ECFist väljaastunuks tema avalduse ECF juhatuses kinnitamise päevast. 

8.3 Liikme võib ECFist välja arvata juhatuse otsusega, kui: 

 

8.3.1.  ta korduvalt ei täida ECFi põhikirja sätteid või on kahjustanud ECFi moraalselt  

 

 

või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata või  täidab  

 

 

 

 

mittenõuetekohaselt ECFi  

juhtorgani või muude põhikirjaliste organite poolt  

 

 

oma pädevuse piires kehtestatud  

juhendeid, akte, vastuvõetud üksikotsuseid  

 

 

või ei tasu liikmemaksu; 

 

8.3.2  Liige rikub WCF põhikirju, juhendeid, direktiive ning nende alusel või nendega  

 

 

kooskõlas vastu võetud otsuseid. 

8.4  ECFist  väljaarvatud  liikmele  tuleb  tema  väljaarvamise  otsuse  tegemisest  ja  selle 

põhjusest teatada kirjalikult. 

 

 

9.  Juhtimine 

9.1 ECFi alaliselt tegutsevad juhtimisorganid on: 

 

9.1.1 üldkoosolek; 

 

9.1.2 juhatus. 

9.2  ECFi  kõrgemaks  organiks  on  üldkoosolek.  Üldkoosolekul  võivad  osaleda  kõik  ECFi 

  hääleõiguse  omavad  isikud.  Üldkoosoleku  kutsub  kokku  juhatus  vähemalt  üks  kord 

  kalendriaasta  jooksul.  Juhatus  on  kohustatud  üldkoosoleku  kokku  kutsuma  ka  siis,  kui 

  seda  nõuavad  ECFi  huvid  või  nõue  üldkoosoleku  kokkukutsumiseks  on  esitatud 

  kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ⅔ ECFi hääleõiguslike liikmete poolt. 

9.3  Üldkoosoleku  kokkukutsumisest   peab  ette  teatama  vähemalt  seitse  (7)  kalendripäeva 

  ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht 

  ja päevakord. 

9.4 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

  protokollija.  Protokolli  lahutamatuks  osaks  on  üldkoosolekust  osavõtnute  nimekiri  koos 

  igaühe allkirjaga. 14 päeva möödumisel üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema 

  liikmetele kättesaadav. 

9.5 Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

 

9.5.1 põhikirja ja ECF eesmärkide muutmine; 

 

9.5.2 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestamine; 

 

9.5.3 majandusaasta aruande kinnitamine; 

 

9.5.4 ECFi presidendi, juhatuse liikmete, juhatuse esimehe määramine; 

 

9.5.5 ECFi ümberkujundamise, jagunemise, ühinemise ja lõppemise otsustamine; 

 

9.5.6 Sisseastumismaksu ja igakuise liikmemaksu suuruse liikmetele kinnitamine. 

9.6 Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ECF 

  liikmete arvust. 

9.7 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt 

  hääletavad kirjalikult kõik ECFi liikmed. 

9.8 Igal ECF liikmel on 1 hääl. 

9.9 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle ⅔  

  üldkoosolekul osalenud liikmetest. 

9.10 Juhatus juhib ja esindab ECFi. Juhatusel võib olla 1 kuni 3 liiget. 

9.11 Juhatuse volituse tähtaeg on 3 aastat. 

9.12 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada ECFi kõikides õigustoimingutes. 

9.13 Juhatuse liige peab olema hea reenomeega teovõimeline füüsiline isik. 

9.14 Juhatuse pädevusse kuulub: 

 

9.14.1 Liikmete vastuvõtmise ja lahkumise ning väljaarvamise otsustamine; 

 

9.14.2 Üldkoosolekute ettevalmistamine ja üldkoosolekute otsuste elluviimine; 

 

9.14.3 Kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsuste alusel; 

 

9.14.4 Teiste samalaadse eesmärkidega mittetulundusühingutesse astumise ja neist  

 

lahkumise otsustamine; 

 

9.14.5 ECF komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine; 

 

9.14.6 ECF ürituste eelarve, koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite  

 

 

nõukogude koosseisude ja juhendite kinnitamine ning muude spordiliikumist  

 

 

puudutavate üldküsimuste lahendamine; 

 

9.14.7 ECFi tegevussuunade väljatöötamine; 

 

9.14.8 Sümboolika kavandite kinnitamine; 

 

9.14.9 ECFi sekretariaadi ametisse määramine. 

9.15 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse  

  liikmetest. 

9.16 Juhatus korraldab ECFi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. 

 

 

10.  Lõpetamine 

10.1 ECFi tegevus lõpetatakse: 

 

10.1.1 Üldkoosoleku otsusega; 

 

10.1.2 Pankrotimenetluse alustamisel ECFi vastu; 

 

10.1.3 Liikmete vähenemisel alla kahe. 

10.2 ECFi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. 

10.3  Pärast  võlausaldajate  kõigi  nõuete  rahuldamist  ja  raha  deponeerimist  antakse 

allesjäänud  vara  üle  samalaadsete  eesmärkidega  tulumaksusoodustusega  nimekirja  kantud 

ühingule või avalik õiguslikule juriidilisele isikule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhikirja  uus  redaktsioon  on  vastu  võetud  Eesti  Capoeira  Föderatsiooni  üldkoosolekul 

…………........……. 2019. aastal. 

 

Ramid Niftalijev 

Eesti Capoeira Föderatsiooni juhatuse liige